Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017
In dit profiel staat beschreven wat de school aan zorg biedt. De JHS biedt naast de basisvoorzieningen ook zorg aan leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben.  In het licht van passend onderwijs kunnen vier schoolprofielen binnen het regulier basisonderwijs worden onderscheiden, te weten:
Onder deze verdeling van schoolprofielen ligt een dimensie die loopt van gesegregeerd- (exclusie) naar geïntegreerd onderwijs (inclusie). In andere woorden : de netwerkschool profiteert adequaat en optimaal van de geïnstitutionaliseerde speciale (onderwijs)zorg binnen andere instellingen, zoveel gelegen in de directe omgeving van de school. Deze is aanwezig in andere speciale scholen, of in gespecialiseerde zorginstellingen als een revalidatiecentrum. Op de inclusieve school daarentegen is in principe alle speciale onderwijszorg ‘in huis’ aanwezig om zorgleerlingen te kunnen handhaven, mede door een vaste partnerrelatie met zorginstellingen.
De vijf velden waarnaar gekeken werd waren bij de beoordeling tot welk profiel de JHS behoort, zijn:  
 De school bevindt zich op het niveau van een netwerkschool op de volgende gebieden:
 
  1. Hoeveelheid handen in de klas: De omschrijving van de JHS  past bij het profiel van een netwerkschool. In de klas zien we dat bij de hoeveelheid tijd en aandacht is op te merken dat de groepsgrootte hierbij als beperkende factor kan worden beschouwd. Er zijn op dit moment  nog te weinig mogelijkheden om de groepen kleiner te maken. De leerkrachten werken veelal in drie instructiegroepen . Dit houdt in dat er een basis-, een instructie arme- en een groep is waarin extra instructie wordt gegeven.
  2. Expertise: De intern begeleiders hebben uitgebreide kennis van en competenties op het gebied van de meest voorkomende onderwijsbehoeften. Er is een aantal leerkrachten dat zich heeft geschoold of zich aan het scholen is (o.a.excellente leerkracht, gedragspecialist, MasterSen, motorisch remedial teacher)en veel leerkrachten hebben zich verdiept in de meest voorkomende  problemen,aandoeningen,stoornissen. De inzet van individuele expertise is altijd zinvol maar heeft veel meer effect wanneer die is ingebed in een expertomgeving van het team. Er valt op de JHS nog meer opbrengst te halen door aan gezamenlijke expertise te werken ( zoals m.b.t gedrag: een Rots en Water training)
 
 In de periode 2011-2015 heeft de school een ontwikkeling doorgemaakt van netwerkschool richting smalle zorgschool op de gebieden materialen , ruimtelijke omgeving en relaties. De school heeft  geïnvesteerd in aanschaf van materialen voor zorgleerlingen die moeite hebben met het zich eigen maken van de lesstof en/of moeite hebben met gedragsontwikkeling. We hebben daarnaast geïnvesteerd in aanschaf en inzet van materialen om leerlingen die zich bovengemiddeld ontwikkelen verder te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. De Pittige Pepertorens zijn aangeschaft en worden met name door de kinderen van de Peperclub ( plusgroep) gebruikt. Ook voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zijn extra materialen aangeschaft. Daarnaast  zijn alle computers vernieuwd en zijn er 40 nieuwe werkplekken voor ICT onderwijs bij gekomen. Voor de ondersteuning en verbetering van de sociale competenties wordt de methode Vreedzame School gebruikt. Voor wat betreft de ruimtelijke omgeving zien we dat er in de klas een één op één plekje gecreëerd wordt voor de begeleiding van één of meer leerlingen. Op de gang is ook ruimte waar één op één begeleiding of begeleiding van een groepje leerlingen kan plaatsvinden.  Er zijn daarnaast diverse ruimtes waar kinderen rustig kunnen werken of waar gesprekken kunnen worden gehouden.
In 2011 vond er een audit plaats waarin alle instanties waarmee de JHS samenwerkt naar voren werden gebracht.
  1. Wij hebben een structurele samenwerking met de logopedisten
  2. We werken samen met het Kabouterhuis, Loket Vroeghulp, Bascule, UvA Minds en Jeugd Riagg voor advies en begeleiding.
  3. De school heeft contact met gemeentelijke instanties zoals het zorgadviesteam en het  kernoverleg
  4. De gemeente is ook overlegpartner, m.n. als het gaat om leerplichtzaken
  5. Regelmatig bestaat er contact met de verschillende kinderdagcentra en de Buiten Schoolse Opvang.
  6. De school werkt samen met Onderwijs Advies i.v.m. onderzoek naar dyslexie en de behandeling van kinderen met ernstige dyslexie. Daarnaast doet OenA ook onderzoeken op aanvraag naar gedrag, en/of intelligentie(o.a. NIO)
  7. Matchpoint
  8. Het VO en de sbo scholen
 
De wet op Passend Onderwijs heeft  per 1-8-2014 veranderingen teweeg gebracht. Het eerste aanspreekpunt voor scholen bij het realiseren van extra ondersteuning is nu de specialist passend onderwijs, voorheen de ambulante begeleider vanuit het speciaal onderwijs. Scholen kunnen een beroep doen op deze deskundige bij vragen over extra ondersteuning van leerlingen en voor begeleiding en voorlichting van leerkrachten, IB’ers  en/of het schoolteam.  Op afroepbasis is overleg mogelijk in de vorm van een Ondersteuningsteam ( OT). Er is drie tot vier keer per jaar ZTO overleg waarbij naast de schoolmaatschappelijk werkster en de schoolverpleegkundige  aanwezig is. De IB’ers,  leerkrachten en in een aantal gevallen ook de ouders hebben structureel overleg met de ambulant begeleider  van kinderen met een indicatie cluster 2 ( doven, slechthorenden, spraak-taalproblemen). Met ingang van 2015 is de gemeente in het nieuwe jeugdstelsel verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp: van preventieve hulp tot jeugdreclassering  en van jeugdgezondheidszorg tot jeugdzorgPlus(behandeling in gesloten setting). De samenwerking met de gemeente is daardoor ook hechter geworden dan voorheen.
Samenvattend kunnen we de JHS karakteriseren als een school op de overgang van netwerkschool naar smalle ondersteuningsschool. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat van alle scholen in 2018 80% een smalle  ondersteuningsschool is. 
Voor de JHS betekent dit dat de school zich in de periode 2015-2018 verder ontwikkelt tot een smalle ondersteuningsschool. Ontwikkelingen op het gebied van onderwijsconcept en teamexpertise zijn verankerd in dit streven.

Wilt u het gehele schoolondersteuningsprofiel downloaden? Klik dan hier.