Medezeggenschapsraad


Als u echt wilt meepraten en beslissen over de school kunt u zich beschikbaar stellen als lid van de Medezeggenschapsraad. De MR geeft adviezen of kan besluiten nemen over zaken waar instemming van de MR voor nodig is. De MR heeft als taak de belangen te behartigen van ouders, leerlingen en personeel. In het belang van een goede schoolorganisatie bevordert de MR het overleg tussen directie, personeel, ouders en bestuur. Er kunnen vragen gesteld worden, tips geformuleerd worden t.a.v. het schoolbeleid. Belangrijk voor het functioneren van de MR is het contact tussen MR leden en hun achterban. De leden van de MR zijn en blijven graag op de hoogte van wat er binnen en rondom de school speelt.  De MR nodigt u als ouders daarom ook uit contact met ons op te nemen, wanneer het gaat over zaken die het belang van de school en van het onderwijs voor de kinderen betreffen. Wij zullen omgekeerd u ook via ouderavonden, via de schoolkrant of nieuwsbrief regelmatig informeren en om uw mening vragen.

De MR bestaat op onze school uit drie teamleden en vier ouders en de directeur van de school. Zij zitten namens hun achterban maar stemmen op persoonlijke titel. In het MR-reglement is vastgelegd voor welke beleidszaken de MT instemmings- of adviesrecht heeft. De MR werkt dus op schoolniveau. De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. De exacte data vindt u in onze kalender. De notulen van de vergaderingen worden op onze website geplaatst. Aan het einde van het schooljaar brengt de MR een jaarverslag uit. 

De samenstelling van de MR van de Jan Hekmanschool is als volgt:

Namens de ouders


Namens het personeel:

GMR

Op bestuurlijk niveau is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft. De directeur-bestuurder woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten. 


De GMR vergaderingen zijn openbaar.