In-, door- en uitstroom


Instroom
Gezien de opbouw van de populatie in Ouderkerk aan de Amstel komt de meeste instroom uit de groep vierjarigen. Een eventuele instroom van oudere kinderen is in de meeste gevallen het gevolg van verhuizing naar Ouderkerk. Plaatsing van zogenaamde zij-instromers volgt nadat er een kennismakingsgesprek is gehouden met de directie. Wij betrekken altijd onze intern begeleiders bij het plaatsen van een zij-instromer.  Hierbij wordt o.a. de inschrijfprocedure toegelicht. Sinds september 2014 hanteren wij een instroomregeling.
Doorstroom
In principe stromen leerlingen eenmaal per jaar - aan het eind van een schooljaar - door naar een volgende groep. Het kan echter zijn dat de school - op grond van de sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling van het kind - meent dat kans op een succesvolle overstap naar een volgend leerjaar te klein is. Dit wordt met u besproken in de 10 minutengesprekken of worden hiervoor andere gesprekken gepland. Samen met de ouders wordt gezocht naar de beste oplossing in het belang van het kind. 
Uitstroom
Na acht jaar basisonderwijs is uitstroom naar het voortgezet onderwijs mogelijk. De leerlingen van groep 8 doen mee aan de CITO-toets, een landelijk meetinstrument om de kennisontwikkeling van leerlingen uit deze groep te meten in vergelijking met leeftijdgenoten. De resultaten van de afgelopen acht jaar (via het leerlingvolgsysteem) en de opvatting van de school en ouders worden meegenomen in de advisering naar het voortgezet onderwijs. Het advies wordt in januari met de ouders/ verzorgers van de leerlingen van groep 8 individueel besproken. 

We proberen het advies, dat elke leerling uit groep 8 in januari krijgt, zo zorgvuldig mogelijk, gericht vanuit het individuele kind, op te stellen. Geprobeerd wordt voor ieder kind de juiste keuze te maken, zodat het op een school terechtkomt waar het optimaal tot zijn/ haar recht kan komen, zo goed mogelijk kan presteren en binnen de daarvoor gestelde termijn het einddiploma kan behalen.  

Na inschrijving op een V.O.-school vindt er met de leerkracht en V.O.-school een zogenaamde "warme" overdracht plaats, hierbij worden de leerlingen doorgesproken, ontvangen de V.O.-scholen een onderwijskundig rapport van de leerlingen en is de overdracht naar de V.O.-school voltooid. 
Van leerlingen, die door omstandigheden de school voor het einde van groep 8 de school verlaten (bijv. door verhuizing) wordt een onderwijskundig rapport geschreven. Hierin staan alle relevante gegevens vermeld, die voor de nieuwe school van belang zijn. Tevens dient er door de school een uitschrijfformulier ingevuld te worden. 
De uitstroomgegevens kunt u terugvinden in onze schoolgids en op de website www.scholenopdekaart.nl