Klachtenregeling


In een grote organisatie is, elke dag weer opnieuw, heel veel aan de orde. En dan gebeurt er wel eens iets wat iemand minder be­valt. Degene die dat overkomt, en dat kan iedereen zijn, heeft dan strikt genomen een klacht. Nu is het gelukkig zo dat veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school, in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en school­leiding worden opgelost. Maar soms is dat niet mogelijk of lukt dat niet. Omdat er sprake is van een ernstig voorval, of omdat de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden. In die situaties kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. De klachtenregeling is een formele procedure waarbij vier instanties betrokken kunnen zijn. Dat zijn de contactpersoon, de vertrouwens­persoon, de klachtencommissie en het Bevoegd Gezag. 


Soorten klachten 
De school kan te maken krijgen met uiteenlopende klachten. Zo kunnen klachten gaan over schoolorganisatorische maatregelen (o.a. rooster, gebouw, schoonmaak), onderwijskundige maatregelen (o.a. strafmaatregelen, didactiek) en klachten over ongewenst gedrag (o.a. pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld).

Contactpersoon 
Bij alle klachten kan er een beroep gedaan worden op de ondersteuning van een contactpersoon. Hij/zij luistert naar u en geeft u informatie over en steun bij het vinden van  mogelijke vervolgstappen. Met  nadruk wordt gesteld dat een contactpersoon geen bemiddelaar is, maar iemand die de klager opvangt en steunt en adviseert.  Door de contactpersoon wordt naar de externe vertrouwenspersoon verwezen ingeval van meldingen en klachten over ongewenst gedrag. Aan onze school zijn twee contactpersonen verbonden, een als ouder en een als leerkracht. U kunt de leden van de klachtencommissie als volgt bereiken.

Ouder: Isabel Estevez, e-mail: i_estevez@hotmail.com               
Leerkracht: Sandy Hoff, email: sandyhoff@janhekmanschool.nl

Externe vertrouwenspersoon
Amstelwijs beschikt over twee externe vertrouwenspersonen. Dit zijn onafhankelijke deskundigen. In de praktijk is er één vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt voor ‘klagers’. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies, met instemming van de klager, tevens nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon is er niet om te (be)oordelen of een klacht gegrond is en of een aangedragen oplossing de juiste is. De externe vertrouwenspersoon is er om de klager(s) bij te staan. 
Indien bijvoorbeeld gebleken is dat onderling overleg geen of onvoldoende oplossing biedt, kan ertoe over worden gegaan een klacht in te dienen bij Amstelwijs of bij de Landelijke Klachten Commissie. De vertrouwenspersoon kan de klager hierbij begeleiden. De externe vertrouwenspersoon is verplicht tot strikte geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak van vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 

De externe vertrouwenspersoon voor klagers is:
José Welten
j.c.welten@gmail.com
Tel: 020 419 02 40 0f 06 4743 00 01
 
Mocht het nodig zijn dan kunt u via de contactpersonen van de school, de vertrouwenspersoon voor ‘klagers’ of via het bestuurskantoor een tweede vertrouwenspersoon raadplegen.

Meldplicht personeel Amstelwijs
Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict is iemand die in dienst is bij Amstelwijs verplicht tot het melden hiervan bij de directie die op zijn/haar beurt de algemeen bestuurder van Amstelwijs dient in te lichten. De algemeen bestuurder is vervolgens verplicht de vertrouwensinspecteur onderwijs te raadplegen en na overleg hiermee, eventueel tot aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is. 

Indienen van schriftelijke klachten
Een klacht kan schriftelijk en ondertekend  worden ingediend bij het bestuur van Amstelwijs en/of bij de Landelijke Klachten Commissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC) waar Amstelwijs bij is aangesloten. Adressering klachten die ingediend worden bij bestuur Amstelwijs.

Postadres:
AMSTELWIJS
Stichting voor openbaar primair onderwijs
T.a.v. de heer F. Cornet, bestuurder
Postbus 9159
1180 MD Amstelveen 
 
Overige contact informatie Amstelwijs
Bouwerij 102
1185XX Amstelveen
tel. 020 426 24 60
fax. 020 645 02 96
 
Adressering klachten die ingediend worden bij de onderwijsgeschillencommissie:

Postadres:
Landelijke Klachtencommissie onderwijs
T.a.v. de secretaris onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht                                                                
 
Overige contactinformatie
Telefoon: 030 280 95 90
Fax: 030 280 95 91
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteur
De vertrouwensinspecteur is een aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. Het is ook mogelijk bij de Inspectie voor het onderwijs een melding te doen van een klacht en om advies te vragen. Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten en een onafhankelijk advies in geval van:

De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 0900 111 3 111.