Welkom op de Jan Hekmanschool


 

Obs Jan Hekman is één van de drie basis­scholen in het dorp Ouderkerk aan de Amstel, maar van die drie de enige openbare school. Al in de negentiende eeuw bezat Ouderkerk een open­bare lagere school. In 1907 kreeg de school een terrein toegewezen aan de huidige Koningin Wil­helminalaan, net buiten het oude dorp, waar­op kort daarna het schoolgebouw en een onder­wijzerswoning verrezen. Op voorstel van de ge­meente Ouder-Amstel werd de school in de ja­ren vijf­tig vernoemd naar Jan Hekman, het toenmalige schoolhoofd, die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was in het verzet. Enkele jaren later, in 1958, werd het oude schoolgebouw vervangen door een nieuw ge­bouw.

Vanaf 1985, toen de lagere school en de kleu­ter­school werden samengevoegd tot de basis­school, is de school in alle opzichten sterk ge­groeid. In oktober 1990 volgden 167 kinderen hun basis­onderwijs aan de Jan Hekmanschool, waaraan toen zeven leerkrachten verbonden wa­ren. Nu, in 2016 zijn er ongeveer 460 leerlin­gen, verdeeld over zeventien groepen. Het onder­wijs wordt ver­zorgd door een team van 33 leer­krachten, waaraan leiding gegeven wordt door een directeur, adjunct-directeur en het managementteam (bouwcoördinatoren en intern begeleiders).

Door de toename van leerlingen was de school letterlijk uit haar jasje gegroeid. In september 2011 zijn daarom de deuren geopend van OBS Jan Hekman aan de Schoolweg. Samen met SKOO maken we gebruik van dit prachtige gebouw: een eigen gymzaal en speelzaal annex theaterzaal, het handvaardigheidslokaal en een mooie keuken. We zijn op weg naar een Integraal Kind Centrum (IKC).

Namens het team van de JHS,

Jan de Kleijn, directeur.